Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2
  3 *
  4 *Tehtävä 1:
  5 *Havaintotiedostossa DATA4 on 4 muuttujan X1,X2,X3,X4 ja 400 havainnon
  6 *aineisto. Tutki, voidaanko aineistoa pitää otoksena 4-ulotteisesta
  7 *normaalijakaumasta.
  8 *
  9 *FILE SHOW DATA4
 10 *

Alkuun