Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4
  3 *
  4 *Tehtävä 3:
  5 *Tarkastellaan "tuttua" tasakorrelaatiotapausta, jossa p muuttujan
  6 *kaikki korrelaatiokertoimet ovat samoja eli tässä arvoltaan r.
  7 *Tutki "kokeellisesti", millainen on faktorirakenne tässä tapauksessa
  8 *eri parametrien r ja p arvoilla. Yritä lausua tulos yleisesti kokeilujen
  9 *jälkeen.
 10 *
 11 *Tässä on valmiina matriisikäskyt, joilla voit tehdä erilaisia ehdot
 12 *täyttäviä korrelaatiomatriiseja R:
 13 *
 14 *r=0.7
 15 *p=10
 16 *MAT R=CON(p,p,r)
 17 *MAT S=IDN(p,p,1-r)
 18 *MAT R!=R+S
 19 *

Alkuun