SURVO MM Help System (web edition)

 LUE-komennolla voidaan mitata tekstin (ääneen) lukemiseen tarvittava aika
 ja laskea tekstin luettavuutta kuvaava indeksi.

 Tutkittava teksti on joko toimituskentässä LUE-komennon alapuolella
 tai erillisessä tekstitiedostossa.
 Tekstin ollessa toimituskentässä komento on pelkkä LUE
 ja tekstitiedoston tapauksessa LUE <tiedoston_nimi> .

 Tulokset näytetään tekstin läpikäynnin jälkeen väliaikaisesti ruudussa
 ja lukuaika tulee myös komentoriville.
 Lisäksi tulokset menevät tulostiedostoon.

 Jos tulokset halutaan saada toimituskenttään, annetaan
 viimeisenä parametrina ensimmäinen tulostusrivi,
 siis esim. LUE LUENTO1.TXT,11


 TEKSTIN LUKUAIKA:
 LUE:n antama arvio tekstin lukemiseen tarvittavasta lukuajasta
 perustuu S.Mustosen laatimaan dynaamiseen regressiomalliin.
 Mallissa lukuaika arvioidaan tekstissä esiintyvien lauseiden,
 sanojen ja tavujen lukumäärien avulla.

 Arvioinnin voi sopeuttaa oman lukunopeuden mukaisesti antamalla
 täsmennyksen MITTAUS=<lukijan_nimi> (Huom. nimessä ei välilyöntejä).
 Tällöin kuvaputkelle saadaan lukemista koskevat ohjeet
 ja ohjelma mittaa todellisen lukunopeuden yhden tai muutaman
 lauseen erissä kunnes käyttäjä (lukija) keskeyttää mittauksen
 napilla ESC.

 Mittauksen aikana kuvaputken alaosassa näytetään paitsi odotettu lukuaika
 ja havaittu lukuaika, myös regressiomallin senhetkiset kertoimet.
 Nämä kertoimet muuttuvat lähtöarvoistaan vähitellen nykyisen lukijan
 lukutapaa vastaaviksi.
 Kertoimien pitäisi järkevissä tilanteissa olla positiivisia.
 Negatiivisia kertoimia voi esiintyä, jos lukija ei pysty käyttäytymään
 johdonmukaisesti vaan vaihtaa lukunopeutta tai -tyyliä.

 Mittauksen jälkeen saadaan koko tekstin lukuaika uuden lukutavan mukaisesti.
 Uuden lukijan tiedot tallentuvat automaattisesti aputiedostoon
 <Survo>\U\SYS\LUKIJAT.TXT ja muiden tekstien lukemiseen tarvittava aika
 voidaan tämän jälkeen mitata niiden mukaisesti käyttämällä
 täsmennystä LUKIJA=<lukijan_nimi> .

 Lukunopeuden mittauksessa virkkeittäin tai virkepareittain kerätyt tiedot
 saa myös talletetuksi tekstitiedostoon antamalla täsmennyksen
 MITTADATA=<tiedoston_nimi> . Muuntamalla tämä tiedosto Survon havainto-
 tiedostoksi on mahdollista jälkeenpäin tutkia tarkemmin lukunopeuden
 riippuvuutta mitatuista tekstin ominaisuuksista.

 TEKSTIN LUETTAVUUS:
 LUE:n antama luettavuusarvio perustuu O.A.Wiion tutkimuksiin.
 Tekstin teoreettista vaikeusastetta mitataan vertaamalla sitä
 300 lehtiartikkelin kielen tilastollisiin ominaisuuksiin.
 Lehtityypit ovat: lastenlehdet, sanomalehdet ja tiedelehdet.
 Tuloksena saatava vaikeusindeksi vaihtelee tyypillisesti
 nollasta sataan. Se lasketaan lineaarisen regressiomallin
 antamana ennusteena.

 T = Tietoja tekstinkäsittelystä 


More information on Survo from www.survo.fi
Copyright © Survo Systems 2001-2012.
webmaster'at'survo.fi