FILE MEDIT tietojen tallennukseen ja katseluun

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 3.7.2003 8:43

Kuten jo kevään Survo-risteilyllä kerroin, on syntynyt ajatus
tehdä Survoon uusi, entisiä keinoja (FILE EDIT, FILE SHOW ja
esim. Markku Korhosen FEDIT) täydentävä datatiedostojen
tallennus-, editointi-, selailu- ja katseluohjelma.
Virikettä tämmöiseen on tullut mm. Marjutin (Schreck) ja
Markun (Verkasalo) suunnalta.
Ryhdyinkin loppukeväällä alustavaan toteutukseen, jonka varhaisinta
muotoa esittelin lyhyesti mm. Helsingin yliopiston psykologian
laitoksella pidetyssä Survo-käyttäjien tapaamisessa.

Tässä - kuten joskus aikaisemminkin - näyttää tapahtuvan, että kun
pääsee näkemään, miltä homma näyttää luonnossa, syntyy lisää ideoita,
jotka laajentavat alkuperäistä tavoitetta ja luovat uutta ilmettä.

Vaikka uusi FILE MEDITiksi nimeämäni ohjelmamoduli ei vielä ole
lähestulkoonkaan lopullisessa muodossaan, niin sen verran olen asiassa
edennyt, että lienee paikallaan yrittää kuvata, mitä se tällä hetkellä
tarkoittaa ja mitä se mahdollisesti tulee vielä itseensä mahduttamaan.

FILE MEDIT on verrattain monien Survon aikaisempien toimintojen
risteytymä. Siinä on piirteitä, jotka em. datan hallintamodulien
lisäksi ovat yhteydessä mm. operaatioihin VAR (muuttujamuunnokset)
ja CLASSIFY.
Se on teknisesti erikoistunut muoto Survon omasta editorista
ja "naimisissa" editorin kanssa tiiviimmin kuin muut Survon ohjelma-
modulit.
Tästä johtuen olen voinut hyödyntää paljonkin Survon aikaisempaa
C-kielistä lähdekoodia ja kirjastofunktioita. Erilaisten ainesten
yhteensovittamisessa tarvitaan kuitenkin runsaasti työtä ja
tuorettakin koodia olen joutunut rustaamaan melkolailla.

FILE MEDIT on monimuotoinen kokonaisuus. Yksinkertaisimmillaan
se toimii samaan tapaan kuin FILE EDIT, mutta jakaa
(suurilla muuttujamäärillä) automaattisesti talletettavat tiedot
useille sivuille ja varustaa ne "pitkillä nimillä" eli
datatiedostossa olevilla muuttujien selityksillä.
Samalla se kirjoittaa tiettyyn oletuskenttään (_MEDIT.EDT)
sivujen rakennetta koskevat tiedot. _MEDIT.EDT toimii pohjana,
jota laajentamalla käyttäjät voivat tehdä "persoonallisempia"
ja monimuotoisempia "sivustoja".

Sivusto määritellään sille omistetussa toimituskentässä mm.
luettelemalla PAGES-listana sivujen nimet siinä järjestyksessä,
kuin niiden halutaan näkyvän dataa tallennettaessa, katseltaessa
ja editoitaessa. Sivujen määrälle ei käytännössä ole mitään
ylärajaa.
Jokainen sivu määritellään rivien
PAGE <sivun_nimi>:
     ja
END
välissä.

Sivut voivat olla myös ehdollisia siten, että tietty sivu tulee
vuorollaan näkyville vain sille määritellyn SELECT-tyyppisen
ehdon täyttyessä ko. havainnon osalta, esim.
PAGE Pojat1: Pojat*Nuoret

Näin voi esim. haastatteluaineistoissa sivuuttaa kysymysryhmät, jotka
eivät ole mielekkäitä tietyntyyppisillä havainnoilla.

Samassa toimituskentässä voi määritellä useita sivustoja, joilla saa
olla yhteisiä sivuja ja ne voivat olla eri järjestyksessä.
Tällöin esim. tiedon tallentajalle saattaa olla oma sivustonsa
(ohjeineen) ja tietoa tarkemmin tutkivalle taas omansa.
Luonnollisesti samaa sivustoa voi käyttää usean samanrakenteisen
tiedoston hallinnassa.

Ohjelma käynnistetään esim. datalle KUNNAT toimituskentässä KMEDIT
olevaa sivustoa Ksivut käyttäen komennolla
FILE MEDIT KUNNAT,KMEDIT:Ksivut
ja raakana FILE EDIT -tyyppisenä (ilman valmista sivustoa) komennolla
FILE MEDIT KUNNAT
joka luo sivutuotteena toimituskenttätiedoston _MEDIT.EDT ja sinne
sivuston KUNNAT.

Itse tehdyillä sivuilla saa esiintyä rajattomasti vapaamuotoista tekstiä
(esim. ohjeita tallentajalle) ja johdettuja kenttiä (esim. tietojen
tarkistamiseen tai aineiston katselun monipuolistamiseksi). Sivuille saa
laittaa jopa ehdollisia, sanallisia kommentteja ja/tai merkkiääniä ja
vaikkapa "puhetta" (äänitiedostojen välityksellä).

Tiedoston muuttujia vastaavat kentät kuvataan tyyliin
Kunta: ################ Väestö: ###### Ala: ####.## km^2
ja johdetut vastaavasti
Asukastiheys: ####.##
jolloin jossain sivujen ulkopuolella tulee olla määrittely
Asukastiheys=Väestö/Ala
Kohdistin voi osoittaa vain muotoiltuja kenttiä ja hyppii liikuteltaessa
(esim. nuolinapeilla tai hiirellä) kentästä toiseen. Muotoillut kentät
ovat sinipohjaisia (alkuperäiset muuttujat) ja tummansinipohjaisia
(johdetut kentät). Johdetut kentät päivittyvät välittömästi niihin
vaikuttavien alkuperäisten muuttuja-arvojen vaihtuessa.

Alkuperäisten ja johdettujen muuttujien arvoja voi esiintyä
vapaamuotoisesti lauseitten keskellä tyyliin:
Kunnan %1 väkiluku on %2.          / %1=Kunta %2=Väestö
Tässä %1 ja %2 ovat pelkästään ko. riville ominaisia täsmennyksiä
eikä niiden määrittelyt (kauttaviivan perässä) tule sivulla näkyviin.
Näin esitettyjä tietoja ei tietenkään voi editoida. Ne on tarkoitettu
pelkästään katseluun ja raportointiin.
FILE MEDIT sallii tietojen esittämiseen myös muuntyyppisiä keinoja,
joita en tässä kuvaile.

Äärimmilleen vietynä FILE MEDIT on jo nykyään perustoimintojensa
ohella eräänlainen havaintokohtainen raporttigeneraattori, jonka
avulla pääsee uudella tavalla tutustumaan aineistoihinsa.
Näin FILE MEDTin mahdollisesti suomat edut eivät koske ainoastaan
käsin tallennusta vaan myös suoraan esim. valmiista tietorekistereistä
Survoon poimittuja aineistoja saattaa tutkiskella uudella tavalla
havaintokohtaisesti.


Olennaisia lisäpiirteitä ovat mm. seuraavat:
FILE MEDIT -ikkuna:
Ohjelma toimii Survon pääikkunassa (kuten esim. FILE EDIT ja SHOW),
mutta sen kokoa voi tilapäisesti kasvattaa sivuston määrittelykentässä
annetulla SIZE-täsmennyksellä.
Kohdistinta siirretään kentästä toiseen joko näppäimillä tai hiirellä.
Kentän täyttyessä kohdistin siirtyy suoraan seuraavaan kenttään.
Ikkunan alalaidalla on omat pehmonappinsa mm. sivun ja havainnon
vaihtoon etu- ja takaperin, mutta samat asiat on tehtävissä
näppäiminkin.
Hakutoiminnat ovat samanlaiset kuin FILE SHOWssa. Myös johdettujen
kenttien mukaan voi harrastaa hakuja tiedostosta.
Tietyissä tilanteissa on hyötyä mahdollisuudesta hypätä sellaiseen
seuraavaan tai edelliseen havaintoon, jonka arvo nykyisessä kentässä
poikkeaa tämänhetkisestä. Esim. vuosi-kuukausi-tyyppisessä datassa
siirrytään kohdistimen osoittaessa vuosi-kenttää alt-PgDn-napilla
(eri kuukausien yli) seuraavaan vuoteen ja alt-PgUp-napilla edelliseen
vuoteen.

Merkkiäänet:
FILE MEDITin saa pysymään täysin mykkänä, mutta sen voi myös antaa
ilmaista itseään erilaisin merkkiäänin. Esim. siirtymälle kenttien
välillä, sivujen välillä, havaintojen välillä on kullekin oma
signaalinsa. Samoin erilaiset varoitukset (esim. kielletyistä
muuttujan arvoista tai siitä, että jokin käyttäjän määrittelemä
ehto ei toteudu) tulevat visuaalisen ilmoituksen lisäksi omina
varoitusääninään. Äännähtelyt auttavat erityisesti tehotallentajaa;
sen kuin vain sokkona naputtelee tietoja ja kuuntelee missä ollaan
menossa.
Jokaista merkkiääntä vastaavan äänitiedoston (.WAV) nimi on lueteltu
Survon systeemitiedostossa <Survo>\U\SYS\MEDITSND.SYS,
jota käyttäjän on lupa muuntaa mieleisekseen. Oletusäänet ovat
yksinkertaisia suhahduksia ja kilinöitä.
Ehdollisiin sanallisiin lausahduksiin käyttäjä voi liittää
suoraan nimeltä mitä tahansa äänitiedostoja. Jos jaksaa nähdä vaivaa
äänittääkseen (jollain sopivalla äänenkäsittelyohjelmalla)
omia sanallisia kommentteja, syntyy sivuja, joissa kutakin havaintoa
kuvaillaan puhumalla.

Optiot:
FILE MEDITin yleistä toimintaa säädellään soveltuvin osin samalla
OPTIONS-täsmennyksellä, joka on käytössä FILE SHOWssa.


Vaativammat käyttömuodot luonnollisesti edellyttävät kunnollista
perehtymistä sääntöihin, joilla FILE MEDITin tarvitsemat sivut
määritellään. Uskoisin, että jokainen esim. Survon VAR-operaatiota
hiukankin edistyksellisesti käyttänyt survoilija oppii nuo säännöt
valmiita esimerkkejä katselemalla varsin nopeasti.
Toteutus on siis käyttäjän kannalta varsin survomainen.
Hyvin Survoa tuntevat saattavat tehdä helppoja ja havainnollisia
tallennuspohjia sellaisille, jotka eivät tiedä Survosta mitään.

Markku Verkasalo on tähdentänyt ammattitallentajien tarpeita. Niinpä
FILE MEDIT sisältää mm. tarkistustallennuskeinon.
Siis kun halutaan varmistaa, ettei aineistossa ole tallennusvirheitä,
voidaan aloittaa tallennus uudestaan CHECK-optiolla. Tällöin
vain valitut nimi- tai tunnistekentät näytetään täytettyinä
muiden arvojen ollessa piilossa. Jos uudelleentallennuksessa FILE MEDIT
havaitsee eron alkuperäisessä ja nyt tarjotussa arvossa, se hälyttää
välittömästi ja antaa tilaisuuden korjata. Tarkistetut havainnot
voi lisäksi kuitata valitun tarkistusmuuttujan avulla, jolloin pysytään
selvillä siitä, mitkä tiedot on jo tarkistettu.

Kaikki edellämainitut piirteet ovat jo alustavasti mukana nykyisessä
toteutuksessa. Mietinnän kohteena on mm. seuraavia ominaisuuksia:

- taustatietojen näyttäminen muista Survon datatiedostoista,
- tunnuslukujen (mm. keskiarvo ja hajonta) jatkuva laskenta ja
 päivitys, jotta voidaan tunnistaa poikkeavia havaintoja
 (ja näppäilyvirheitä) jo tallennusvaiheessa,
- havaintokohtaisten (täytettyjen) sivujen siirto tiedostoon,
 josta on tehtävissä (muokkaamalla) vaikkapa painettuja
 raportteja,
- havaintokohtaisten kuvien piirto aineistoa katseltaessa
 (esim. havaintoprofiili vs. keskiarvoprofiili).

Viimeinen kohta on tarkoitus toteuttaa samalla periaatteella
kuin |EXAMPLE|-sukrot. Määritellään sivuja, jotka generoivat
esim. valmiin datataulukon ja siihen liittyvän (G)PLOT-kaavion.
Tällaiset sivut välitetään toiselle Survolle, joka piirtää
ja näyttää kuvat välittömästi.

Saatan piakkoin jatkaa tätä viestiä joillain esimerkeillä.
Vaikka FILE MEDIT -määrittelykenttiä onkin mahdollista esittää
tässä keskustelussa, sitä miltä sivut näyttävät havainto
havainnolta on melkein mahdotonta kuvata tässä maisemassa.

FILE MEDIT edellyttää tällä hetkellä SURVO MM -versiota 1.35.
Asiasta kiinnostuneille huomautan Survon edullisesta
välipäivitysmahdollisuudesta, mitä kautta pääsee kokeilemaan
tätä uutta toimintaa.
Niille, jotka päivittävät Survonsa lähiaikoina, lupaan toimittaa
veloituksetta FILE MEDITin lopullisen version syksyn aikana.
Syksyllä järjestettäneen myös FILE MEDITiä koskevia koulutus-
tilaisuuksia, mikäli sellaisiin katsotaan olevan tarvetta.

- Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.