Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survo-sanastoa

Tässä luettelossa esitetään aakkosjärjestyksessä Survon käyttöön ja sisältöön liittyviä sanoja ja termejä. Avainsanojen perässä ilmoitetaan suluissa, onko kysymyksessä operaatio, komento, täsmennys vai sukro. Luetteloon sisältyy myös viittauksia Survon neuvontajärjestelmän avainsanoihin. Esimerkiksi kohdassa

   Kuvaikkunoiden hallinta (GPLOT?:4)
suluissa oleva merkintä tarkoittaa, että tietoa löytyy Survossa, kun aktivoi sanan GPLOT? ja valitsee valikosta kohdan 4.

Tämä luettelo esiintyy myös SURVO MM:n START-kentässä, joka normaalisti Survoa käynnistettäessä on esillä. START-kenttään päästään myös pehmonapistosta näpäyttämällä painiketta START ja valitsemalla kohta 1. Tällöin avainsanoja voi aktivoida tekstin seasta

mikä johtaa neuvontajärjestelmässä suoraan sanan selitykseen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

/ACTIVATE (sukro) aktivoi komentoja automaattisesti.
 Aggregointi (AGGRE?)
  Keskiarvot ja summat (FILE AGGRE) (AGGRE?)
  Useita eri funktioita ehdollisesti (FILE AGGR) (AGGR?)
  Tyypillisimmät sovellukset (/AGGRE?)
/AGGRDEMO (sukro) näyttää kuinka FILE AGGR -toimintoa käytetään.
/AGGRE (sukro) havaintojen yhdistelyyn (K.Vehkalahti)
 Aikamitat (MEASURES?:5)
 Aikasarja-analyysi (TIMESER?)
 Aikasarjojen ennustaminen (FORECAST?)
 Aikasarjojen muunnokset (SER?)
 Aikasarjojen piirtäminen (SCAT?)
 Aineiston määrittely (DATA?)
 Aineistot (DATA?)
 Ajan mittaaminen (TIME1?)
 Alaviitteet (FOOTNOTE?)
/ALARM (sukro) hälyttää haluttuna ajankohtana.
 Alaviitteet julkaisuissa (FOOTNOTE?)
 Alkutekijät (kokonaislukujen) (CONV?:8)
 Alkiokohtaiset muunnokset matriiseissa (MATTRANS?)
 Alueiden värittäminen (FILL? SHADING?)
 Analyyttiset derivaatat (DER?)
 Anderson-Darling-normaalisuustesti (COMPARE?)
 Andrews-käyrät (ANDREWS?)
 ANGLE (täsmennys) määrää aloituskulman piirakkakuvioissa.
 ANOVA (operaatio) varianssi- ja kovarianssianalyysiin (M.Korhonen)
 ARIT (operaatioita) moninkertaisen tarkkuuden laskentaan (MULTIPLE?)
 Aritmetiikka (ARIT? TOUCH?)
 Aritmeettinen keskiarvo -> Keskiluvut
 Aritmeettinen keskiarvo (MEANS?)
 Arvot pylväs- ja piirakkakuvioissa (VALUES?)
 Askeltava regressioanalyysi -> Regressioanalyysi
 Asteikot kuvanpiirrossa (SCALE? XSCALE? YSCALE? XSCALE2? YSCALE2?)
 Asteikkoviivat (TICK? TICKLENGTH? TICK2? TICKTURN?)
/AUTOLOAD (sukro) ottaa esiin toimituskentän varakopion.
/AUTOSHOW (sukro) näyttää toimituskentän varakopiota.
 Autokorrelaatiot (XCORR? STAT?)
 Auto- ja ristikorrelaatiot (XCORR?)
 Automaattinen faktorianalyysi -> /FACTOR
 Automaattinen regressioanalyysi (REGRES? /STEPREG) (M.Karpoja)
 Avustus käytön aikana (HELP?)
 AXES (täsmennys) koordinaattiakseleiden siirtoon (PLOT?)

B

/BARPLOT (sukro) piirtää pylväskuvia eri värisävyin (K.Vehkalahti).
 Beta-jakauma (FUNCSTAT?)
 BINORM (täsmennys) piirtää 2-ulotteisen normaalijakauman
      tasa-arvokäyrät hajontakuvissa.
 Binomijakauma (FUNCSTAT?)
 Binääriluvut (CONV?:4, COMB?:C:6)
 Binääritiedostojen editointi (CODES?)
 BLOCK (näppäin alt-F4) toimituskentän osien merkitsemiseen ja siirtoon
/BOX (näppäimistösukro) auttaa laatikkografiikan kirjoittamisessa.
/BOXCOX (sukro) tekee selitettävän muuttujan Box-Cox-muunnoksen
      (J.Nummela).
/BOXPLOT (sukro) piirtää boxplot-kuvia (K.Vehkalahti)
/BUFFON (sukro) simuloi Buffonin neulakoetta.
 BURT (operaatio) Burtin taulujen muodostamiseen (K.Vehkalahti)
/BURT (sukroperhe) Burtin taulujen muokkaamiseen (K.Vehkalahti)
 Burtin taulut (BURT?)

C

/C (näppäinsukro) muuttaa sanan pienet kirjaimet isoiksi.
 C-operaatiot (C+,C*,C-,C/,C%,Cfunktio) uusien sarakkeiden laskemiseen
 CALENDAR (operaatio) kalenteritoimintoihin (K.Vehkalahti)
/CANCORR (sukro) kanoniseen analyysiin
 CANON (operaatio) kanoniseen analyysiin ja häiriömuuttujien
      eliminointiin
 CASES (täsmennys) havaintojen valintaan merkkijonomuuttujan avulla
 CD (komento) vaihtaa Survon hakemistopolkua (K.Vehkalahti).
/CHARFREQ (sukro) laskee merkkien esiintymät tekstitiedostossa
      (K.Vehkalahti).
 CHANGE (komento) taulukon sarakkeiden ja rivien paikkojen vaihtamiseen
 CHECK (komento) tarkistaa onko annettu tiedosto olemassa.
 Chernoffin naamat (CHERNOFF?)
/CHI2 (sukro) Khi^2-testi matriisina frekvenssitaulukolle (L.Tarkkonen)
 Cholesky-hajotelma (MATDEC?:C)
/CLARA (sukro) ryhmittelyanalyysiin otantaperiaatteella (/CLARA EXAMPLE)
 CLASSI (operaatio) luokittelee havaintoja esim. erotteluanalyysin
      yhteydessä.
 CLASSIFY (operaatio) tekee luokitettuja muuttujia.
 CLEAR (komento) tyhjentää toimituskentän osan.
 CLUSTER (operaatio) tilastolliseen ryhmittelyanalyysiin
 CMYK-värikoodit PostScript-tulostuksessa (COLOR?:7)
 CODE (näppäin alt-F7) näppäimistöstä puuttuvien merkkien
      kirjoittamiseen
 CODES LOAD (komento) binääritiedoston lukemiseen
 CODES SAVE (komento) binääritiedoston kirjoittamiseen
/CODESHOW (sukro) näyttää CODES SAVE:lla tallennettuja kooditiedostoja
      (K.Vehkalahti).
 COLOR (komento) kuvaruudun tekstinäytön värin hallintaan
 COLOR_CHANGE (täsmennys) värien vaihtamiseen käyräparvissa (COLORCH?)
 COLX (komento) mitä moninaisimpiin avustaviin tehtäviin
 COMB (operaatio) kombinatorisiin tehtäviin
 COMPARE (operaatio) otosten vertailuun ja muihin testeihin
/COMPARE (sukro) auttaa otosten vertailussa ja "tulkitsee" tulokset.
/CONFMEAN (sukro) laskee ja piirtää luottamusvälit otoskeskiarvolle.
 CONVERT (komento) koodimuunnoksiin toimituskentässä
/CONVERT (sukro) muuttaa kirjaimet isoiksi tai pieniksi annetuilla
      riveillä.
 CONTOUR (täsmennys) tasa-arvokäyrien valintaan korrelaatiodiagrammoissa
 COPY (komento) toimituskentän rivien kopiointiin
 COPY (näppäin alt-F3) yhden rivin kopiointiin
 CORR.M (tulosmatriisi) korrelaatioille (CORR? MATRES?)
 CORR (operaatio) keskiarvojen, hajontojen ja korrelaatiokertoimien
      laskemiseen
 CORRESP (operaatio) korrespondenssianalyysiin
 CORRMV (operaatio) korrelaatiokertoimien laskemiseen ja aineiston
      paikkaamiseen
 CORRTEST (operaatio) korrelaatiokertoimien merkitsevyyden testaamiseen
 COUNT (komento) numerointia (myös jaksollista) kuvaavien sarakkeiden
      laskemiseen
 COV.M kovarianssimatriisi (/COV)
/COV (sukro) kovarianssimatriisi matriisesista CORR.M ja MSN.M
/CRPLOT (sukro) korrespondenssianalyysin ulottuvuuksien kuvaamiseen
      (K.Vehkalahti)
/CSCAL (sukro) klassiseen moniulotteiseen skaalaukseen

D

 D (komento) -> DELETE
 D'Agostinon normaalisuustesti (COMPARE?)
 D32 (komento) ilmoittaa vapaan muistitilan ja koko muistitilan.
 DATA (määritelmä) toimituskentän havaintotaulukoille ja -listoille
 Data mining -> DISCO
 DATAFIND (operaatio) taulukoiden tunnistamiseen tekstitiedostosta
      (K.Vehkalahti)
 DATE (komento) päivämäärien hallintaan toimituskentässä ja
      havaintoaineistossa (K.Vehkalahti)
/DATE (sukro) kirjoittaa päiväyksen.
 DCLUSTER (operaatio) ryhmittelyanalyysiin medoidi-menetelmällä
/DCONTOUR (sukro) erotteluanalyysin ulottuvuuksien kuvaamiseen
      (K.Vehkalahti)
 DD (komento) hakemistojen selailuun ja tiedostojen hallintaan
      (K.Vehkalahti)
 DEF (määritelmä) toimituskentän tekstikappaleille
 DELETE (komento) poistaa sarakkeita toimituskentän taulukosta.
 DELETE (näppäin DEL tai F10) poistaa merkin.
/DELLIN (sukro) poistaa rivejä kontrollisarakkeen mukaan.
/DELRES (sukro) tyhjentää tulostiedoston (K.Vehkalahti).
 DELTREE (komento) hakemistorakenteiden poistamiseen (K.Vehkalahti)
 DER (komento) muodostaa funktion analyyttisen derivaatan lausekkeen.
 DEVICE (täsmennys) nimeää grafiikassa käytettävän laitteen.
 Differenssit (SER?)
/DIM (sukro) ilmoittaa käytössä olevan kentän dimensiot.
 DIR (komento) listaa tiedostojen nimet toimituskenttään.
/DIRSTAT (sukro) tekee yhteenvedon käytetystä levytilasta (K.Vehkalahti)
 DISCO (operaatio) Aineiston analysointiin ja esikäsittelyyn
      data mining -menetelmillä (R.Sund)
 DISCR (operaatio) erotteluanalyysiin ja luokitteluun (M.Korhonen).
/DISCRI (sukro) erotteluanalyysiin (MULTI?:D:2)
 DISK (näppäin F4) valitsee hakemiston oletuslistasta (PATH?:3)
 DIST (operaatio) etäisyysmatriisien muodostamiseen havainnoittain
 DISTV (operaatio) etäisyysmatriisien muodostamiseen muuttujittain
 DM (komento) hakemistojen vertailuun ja tiedostojen kopiointiin
      (K.Vehkalahti)
 Durbin-Watson-testisuure (LINREG? REGDIAG?)

E

 Editoriaalinen laskenta (ARIT?)
 Ehdolliset keskiarvot -> Keskiluvut
 Ehdolliset lausekkeet (ARIT?:I)
 Eksponentiaalinen jakauma (FUNCSTAT?)
/ELOPELI (sukro) on elopelistä (Game of Life) kertova opetussarja.
 END (näppäin) siirtää kohdistimen kirjoitetun rivin loppuun.
 Entropia (STAT?)
 EPS (komento) Encapsulated PostScript -tiedostojen luontiin
 EPS JOIN (komento) PostScript-tiedostojen yhdistelyyn
 Epälineaarinen regressioanalyysi (ESTIMATE?)
 Epälineaariset yhtälöt (ESTIMATE?)
 Epälineaariset yhtälöt editoriaalisessa laskennassa (ARIT?:R)
 Epälineaariset mallit (ESTIMATE?)
 ERASE (komento) poistaa valitut merkit toimituskentästä.
 Erotteluanalyysi (MULTI?:D)
 ESC-nappi komentojen aktivointiin (ESC?)
 ESTIMATE (operaatio) epälineaariseen regressioanalyysiin ja
      estimointiin
 Eteet (LAG?)
 Etunappi (F2? PREFIX?)
 Etu- ja taustavärin valinta näyttögrafiikassa (COLORS?)
 EXIT (näppäin F8) Survosta poistumiseen

F

 F-jakauma (FUNCSTAT?)
 F-testi (COMPARE? ANOVA?)
 FACTA (operaatio) faktorianalyysiin (Jöreskogin algoritmit)
/FACTOR (sukro) automaattiseen faktorianalyysiin
 Faktorianalyysi (FACTOR?)
 Faktorointi (FACTOR?:2)
 Faktoripistemäärät (FACTOR?:4)
 Faktorirotaatio (ROTATE?)
/FCOEFF (sukro) faktoripistemäärien laskemiseen ortogonaalisen
      rotaation jälkeen
 FEDIT (operaatio) havaintoaineistojen lomakepohjaiseen syöttöön
      ja selailuun (M.Korhonen)
 FILE-operaatiot havaintotiedostojen hallintaan:
  FILE ACTIVATE muuttujien aktivointiin (FACTIV?)
  FILE AGGR   havaintojen aggregointiin (AGGR?)
  FILE AGGRE  havaintojen aggregointiin (AGGRE?)
  FILE COPY   havaintoaineistojen kopiointiin (FCOPY?)
  FILE CREATE  tiedoston luomiseen (FCREATE?)
  FILE DEL   tiedoston tuhoamiseen (FILE?:D)
  FILE EDIT   talletus, katselu, haku ja editointi (FIEDIT?)
  FILE INIT   tyhjien havaintojen asettamiseen (FINIT?)
  FILE LOAD   siirto kenttään tai tekstitiedostoon (FLOAD?)
  FILE MAKE   yksinkertaisen tiedoston luontiin (FMAKE?)
  FILE MASK   muuttuja-attribuuttien asetukseen (FMASK?)
  FILE REDUCE  havaintotiedoston supistamiseen (FILE?:C)
  FILE SAVE   tekstitiedosto havaintotiedostoon (FSAVE?)
  FILE SAVE MAT matriisitiedosto havaintotiedostoon (MATFILE?)
  FILE SELECT  havaintojen siirto valintatiedoston avulla (FSELECT?)
  FILE SHOW   talletus, katselu, haku ja editointi (FSHOW?)
  FILE SORT   havaintotiedoston lajitteluun (FSORT?)
  FILE STATUS  tiedoston rakenteen listaukseen (FSTATUS?)
  FILE UPDATE  tiedoston rakenteen päivittämiseen (FUPDATE?)
/FILE-LOAD (sukro) yksittäisten havaintoarvojen poimintaan
/FILE-SAVE (sukro) yksittäisten havaintoarvojen tallentamiseen
 FILL (täsmennys) alueiden täyttöön piirrettäessä (PLOT? HISTO?)
 FILL- (täsmennys) negatiivisten alueiden täyttöön (PLOT?)
 FILL(-1) (täsmennys) värisävyjen määräämiseen (SHADING?:1)
 FILLS (täsmennys) täyttöalueiden säätelyyn (GPLOT?)
 FIND (komento) tiedonhakuun toimituskentässä (haku eteenpäin)
-FIND (komento) tiedonhakuun toimituskentässä (haku taaksepäin)
/FIT (sukro) kahden log-lineaarisen mallin vertailuun
/FOR (sukro) suorittaa komennon listana annetuilla muuttujan arvoilla.
 FORECAST (operaatio) aikasarjan automaattiseen ennustamiseen
 FORM (komento) taulukon muotoiluun
 Fraktiilit (STAT?)
 FRAME (täsmennys) kuvan kehyksen piirtoon
 FRAMES (täsmennys) laatikkojen piirtoon
/FREEDISK (sukro) vapaiden levytilojen näyttöön (K.Vehkalahti)
 Frekvenssijakaumat (HISTO? TAB? STAT?)
/FTCOEFF (sukro) faktoripistemäärien laskemiseen vinorotaation jälkeen
/FUNC (sukro) antaa tietoja kirjastofunktioista
 Funktionapit (F?)
  F1: HELP kyselyn aloitus (HELP?)
  F2: PREFIX etunappi (PREFIX?) -> PREFIX
  F3: TOUCH siirtyminen kosketusmoodiin (TOUCH?)
  F4: DISK valitsee seuraavan hakemiston oletuslistasta (PATH?:3)
  F5: FORM valitsee seuraavan näyttömuodon toimituskentässä (SHADOWS?)
  F6: MERGE yhdistää/erottaa rivejä toimituskentässä (MERGE?)
  F7: REF viitepaikan asettaminen ja paluu toimituskentässä (REF?)
  F8: EXIT poistuminen Survosta
  F9: INSERT siirtää toimittimen lisäystilaan ja siitä pois (F9?)
  F10: DELETE poistaa merkin (F10?)
  alt-F1: palauttaa pehmonapit näkyville
  alt-F2: WORDS lauseitten ja tekstin osien siirtoon (WORDS?)
  alt-F3: COPY LINE rivin kopiointiin (AF3?)
  alt-F4: BLOCK taulukko- ja tekstilohkojen siirtoon (BLOCK?)
  alt-F5: SEARCH tekstin vaiheittaiseen hakuun kentästä (SEARCH?)
  alt-F6: FILE ACT havaintotiedoston muuttujien aktivointiin (FACTIV?)
  alt-F7: CODE näppäimistöstä puuttuvien merkkien kirjoittamiseen
  alt-F8: (ei käytössä)
  alt-F9: LINE INS uuden tyhjän rivin lisäämiseen (AF9?)
  alt-F10: LINE DEL rivin poistamiseen (AF10?)
  F11,F12: valittujen sukrojen aktivointiin (F11?)
 Fysikaaliset mitat (MEASURES?)

G

 Gamma-jakauma (FUNCSTAT?)
 GAP (täsmennys) piirrettävien pylväiden välien säätöön
 GENREG (operaatio) yleistettyihin lineaarisiin malleihin (GLM?)
 Geometrinen keskiarvo (STAT?)
 GHISTO (operaatio) histogramman piirtoon Survon kuvaikkunoihin
 *GLOBAL* (määritelmä) yhteisten täsmennysten osakentälle
 GOTO (komento) siirtää kohdistimen haluttuun paikkaan.
 GPLOT (operaatio) kuvien piirtoon Survon kuvaikkunoihin
 Graafinen rotaatio faktorianalyysissa (ROTATE?)
 Gram-Schmidt-hajotelma (MATDEC?:G)
 GRID (täsmennys) ristikkoviivojen piirtoon
/GV-SHOW (sukro) näyttää PostScript-tiedoston GSview-ohjelman avulla.
/_GSHOW1 (sukroperhe) kalvosarjojen esittämiseen (/_GSHOW1-SHOW)

H

/H (näppäinsukro) siirtää sanoja rivin lopusta seuraavalle ja takaisin.
 Hajontaellipsit (CONTOUR?)
 Hajontakuvat -> Korrelaatiodiagrammat
 Hajotelmat (MATDEC?)
 Hakusanat, hakemistot julkaisuissa (INDEXPR?)
 Hakutoiminnot (SEARCH?)
 Harmoninen keskiarvo (STAT?)
 Havaintojen täristys korrelaatiodiagrammassa (DRAFTS? /JITPLOT?)
 Havaintojen yhdistely (AGGRE?)
 Havaintoaineistojen esitystavat (DATA?)
 Havaintotiedostojen katselu (FSHOW? FIEDIT? FEDIT? MFEDIT?)
 Havaintotiedostojen siirto matriisitiedostoon (MATDATA?)
 Havaintotiedostojen siirto tekstitiedostoon (FLOAD?)
 Havaintojen siirto toimituskenttään tai tekstitiedostoon (FLOAD?)
 Havaintotiedostot -> FILE-operaatiot (FILE?)
 HCLUSTER (operaatio) hierarkiseen ryhmittelyanalyysiin (F.Åberg)
 HEADER (täsmennys) kuvan otsikointiin (PLOT?)
 HELP (komento) aloittaa neuvonnan alusta.
 Hiiren käyttö Survossa (HIIRI?)
 HISTO (operaatio) histogrammojen piirtoon ja jakaumien sovittamiseen
 Histogrammat (HISTO? STAT?)
 Histogramman piirto (HISTO? STAT?)
/HLIST (sukro) neuvontajärjestelmän selailuun yhtenä listana
 HOME (täsmennys) kuvan paikan osoittamiseen
 HOME (näppäin) palauttaa kohdistimen vaiheittain kentän alkuun.
 Hotellingin T^2-testi (MTEST?)
/HSEARCH (sukro) hakuihin neuvontajärjestelmästä (K.Vehkalahti)
 HTML-dokumentit (HTML?) (K.Vehkalahti)
/HTML (sukroperhe) HTML-dokumenttien tuottamiseen automaattisesti
      (K.Vehkalahti)
 Huipukkuus (STAT?)
 Hypyt toiseen paikkaan toimituskentässä (JUMP? GOTO?)
 Häiriömuuttujien eliminointi -> Kanoninen analyysi

I

 I (komento) -> INSERT
/I (näppäinsukro) tekstin lisäykseen kohdistimen osoittamaan paikkaan
 IFILL (täsmennys) alueen täyttöön alkupisteestä käyränpiirrossa
 Ikkunat (IKKUNAT?)
 Ikkunoiden säätely (WIN?)
 IND (täsmennys) havaintojen valintaan numeerisen muuttujan avulla
 INDEX (komento) tiedostojen listaukseen (K.Vehkalahti)
 INFILE (täsmennys) poimii valmiin kuvatiedoston uuden kuvan taustaksi.
 INIT (komento) mitoittaa toimituskentän ja tyhjentää sen.
 INSERT (komento) lisää sarakkeita toimituskentän taulukkoon.
 INSERT (näppäin INS tai F9) siirtää lisäystilaan tai siitä pois.
 Integraalit, numeerinen laskeminen (ARIT?:J)
 Integraalifunktiot, piirtäminen (CURVES?:4)
 INTEGRAL (täsmennys) piirrettävän funktion normeeraukseen
 Interpolointi (INTERP?)
 INTERP (komento) taulukon sarakkeiden interpolointiin
 INTREL (operaatio) desimaaliluvun tulkitsemiseen analyyttisesti
 Isot kirjaimet pieniksi -> /L

J

 Jakaumien simulointi (RAND?)
 Jakaumien simulointi MAT #TRANSFORM (MAT?:X:1)
 Jakaumien simulointi, multinormaalijakauma (MNSIMUL?)
 Jakaumien tiheys- ja kertymäfunktiot, kf:n käänteisfunktiot (FUNCSTAT?)
 Jana-laatikko-diagrammit (/BOXPLOT?)
 Jatkonappi (PREFIX-J)
 Jatkuva aktivointi F2 ESC (ACTIV?)
/JITPLOT (sukro) hajontakuvan täristämiseen (K.Vehkalahti)
 Juliaaniset päivät (DATE?)
 Julkaisujen teko -> Tulostus (PRINT? PS? Tulostus?)
 Järjestysnumerot (ranks) (VARR?)
 Järjestystunnusluvut (STAT?)

K

 Kaikkien makrojen äiti (PREFIX-J)
 Kaksiulotteinen normaalijakauma, luottamusellipsit (BINORM? CONTOUR?)
 Kaksiulotteinen normaalijakauma, pääakselit (BINORM?)
 Kaksiulotteinen normaalijakauma, generointi (MNSIMUL?)
 Kalenteritoiminnot (CALENDAR?)
/KAL (sukro) kalentereiden tekoon (K.Vehkalahti)
 Kalvosarjat (/_GSHOW1-SHOW)
 Kanoninen analyysi (CANON?)
 Kehykset (FRAME? FRAMES?)
 Kendallin Tau (COMPARE?)
 Kertymäfunktiot (FUNCSTAT?)
 Keskeinen raja-arvolause (CENTRAL?)
 Keskihajonta (STAT? CORR? TAB?)
 Keskiluvut (MEANS?)
 Ketjumurtoluvut (INTSCAL?)
 Khi^2-jakauma (FUNCSTAT?)
 Khi^2-testi (TAB? HISTO? TEST?)
 Kirjapainomitat (MEASURES?:7)
 Kirjastofunktiot (FLIBR?)
 Klusterianalyysi (CLUSTER?)
 Kohdistimen siirto (HIIRI?, nuolinapit, GOTO?, JUMP?)
 Kohdistimen paikan tallennus viitepaikaksi / paluu takaisin (F7?)
 Kokonaislukukertoimiset lineaarikombinaatiot (INTREL?)
 Koko (kuvanpiirrossa) (SIZE?)
 Kolmogorov-Smirnov-testi (COMPARE?)
 Komennot ja operaatiot (OPER?)
 Komennon kätkeminen (HIDDEN?)
 Komentojonot PREFIX ESC (PREFIX?)
 Kombinaatiot (COMB?)
 Konvoluutiot, lukujonojen ja diskreettien jakaumien (MAT?:X)
 Kontrollisarake (CONTROL?)
 Kontrollisarakkeen vaikutus tulostukseen (PRINT2?:H PRINT2?:J)
 Koodimuunnokset tulostuksessa (PRINTCOD?)
 Koodit (CODE?)
 Koodimuunnokset (CONVERT? CONV? CODES? SAVEW?)
 Kopiointi (COPY?)
 Koronlaskufunktiot (ARIT?:L:F)
 Korrelaatiodiagrammat (SCAT? DRAFTS?)
 Korrelaatiokertoimet (CORR? CORRMV?)
 Korrelaatiomatriisin laskeminen (CORR? CORRMV?)
 Korrespondenssianalyysi (CORRESP? MCORRESP?)
 Kosinirotaatio faktorianalyysissa (ROTATE?)
 Kosketuslaskenta (TOUCH? F3?)
 Kovarianssianalyysi (ANOVA?)
 Kroneckerin tulo (MATCALC?)
 Kruskal-Wallis-testi (COMPARE?)
 Kulmamitat (MEASURES?:5)
 Kumulatiiviset summat (SER? VAR? MATNORM?)
 Kuvien tulostaminen (PRINT2?:C EPSFILE?)
 Kuvaikkunoiden hallinta (GPLOT?:4)
 Kuvatyypit -> TYPE
 Kuvien piirtäminen (PLOT?)
 Kuvien talletus ja yhdistäminen (OUTFILE? INFILE? PSPLOT? EPS?:4)
 Kuvien tulostaminen (PRINT2?:C EPS?:3)
 Kvadraattinen keskiarvo (STAT?)
 Kvantiilit (STAT?)
 Kvartiilit (STAT?)
 Käyränpiirto (CURVES?)
 Käyttöjärjestelmän komennot (OS? DIR?)

L

/L (näppäinsukro) muuttaa sanan isot kirjaimet pieniksi.
 L-operaatiot uusien taulukkorivien laskemiseen (LCOM?)
 Laatikko- ja viivapiirrokset (FRAMES? LINES?)
 Laatikko-jana-diagrammit (/BOXPLOT?)
/LABELS (sukro) kätkee/palauttaa rivinumerot ja kontrollisarakkeen.
 Laiteohjaimet (DRIVER?)
 Lajittelu havaintotiedostossa (FSORT?)
 Lajittelu toimituskentässä (SORT?)
 Lajittelu (vaihtelevanmittaiset tietueet) (LIST?:5)
 Laskentatarkkuus (ACCURACY? MULTIPLE?)
/LCDEMO (sukro) näyttää miten LIST COUNT -operaatiota käytetään.
 Leikepöydän käyttö (LEIKE?)
 Levyaseman (polun) valinta (PATH?)
 LIFEGAME (komento) käynnistää elopelin (Game of Life) -> /ELOPELI
/LIFEGAME (sukro) elopeli (aikoinaan ruudunsäästäjänä SURVO 84C:ssä)
 Liittäminen julkaisuihin (PRINT2? PS?)
 Lineaarisesti riippumattomien vektorien etsiminen (MAXDET?)
 Lineaarisesti riippuvien vektorien etsiminen -> Gram-Schmidt-hajotelma
 Lineaariset yhtälöryhmät (MATSOL?)
 LINETYPE (täsmennys) viivatyyppien oletusasetusten määräämiseen
 Lineaarikombinaatiot (LINCO?)
 LINCO (operaatio) muuttujien lineaaristen yhdistelyjen laskemiseen
 LINE (täsmennys) viivan tyypin ja paksuuden määräämiseen
 Lineaarinen ohjelmointi (optimointi) (SIMPLEX?)
 Lineaarinen regressioanalyysi (REGRES?)
 Lineaariset mallit -> Regressioanalyysi
 Lineaariset yhtälöryhmät (MATSOL?)
 LINES (täsmennys) viivakuvioiden piirtoon (PLOTFR?)
 LINREG (operaatio) lineaariseen regressioanalyysiin
 LIST-operaatiot tekstitietokantojen (listojen) hallintaan (LIST?)
  LIST COUNT  merkkijonojen esiintymien laskemiseen
  LIST MAKE   listan luontiin tekstitiedostoista
  LIST REPLACE merkkijonojen korvaamiseen listassa
  LIST SAVE   listan tietojen talletukseen tekstitiedostoon
  LIST SHOW   listan selailuun
  LIST SORT   listan lajitteluun
/LIST (sukro) määritellyn listan selailuun
 Liukuvat keskiarvot (SER?)
 Liukuva regressioanalyysi (MOVREG?)
/LM-ANOVA (sukro) regressiodiagnostiikkaan ja -grafiikkaan (M.Lahdenkari)
/LMSELECT (sukro) regressiomallin valintaan (K.Vehkalahti)
 LOAD (komento) toimituskentän hakuun tiedostosta
 LOADM (komento) kirjoittaa matriisitiedoston toimituskenttään.
 LOADP (komento) kirjoittaa tekstitiedoston toimituskenttään.
 LOADW (komento) kuten LOADP mutta koodimuunnoksin Windows-ohjelmista
/LOAD (sukro) toimituskentän hakuun annetulta hakemistopolulta
/LOADCORR (sukro) korrelaatiomatriisin tehostettuun esittämiseen
/LOADFACT (sukro) faktorimatriisin tehostettuun esittämiseen
/LOADMSN (sukro) keskiarvojen ja hajontojen matriisin tehostettuun
      esittämiseen (K.Vehkalahti)
 Log-lineaariset mallit (TABFIT? GENREG?)
 Logaritminen keskiarvo usean havainnon aineistolle (LOGMEAN?)
/LOGREG (sukro) logistiseen regressioanalyysiin (K.Vehkalahti)
 Logistinen regressioanalyysi (/LOGREG?)
 Lokaalinen regressiotasoitus (LOWESS?)
 Lotto-peliin liittyviä toimintoja (LOTTO?)
 LOWESS (operaatio) lokaaliseen regressiotasoitukseen (J.Puranen)
 LSCAL (operaatio) pienimmän neliösumman moniulotteiseen skaalaukseen
 LUE (komento) tekstin luettavuuden ja lukemisajan mittaamiseen
 Lukujärjestelmät (muunnokset) (CONV?:4)
 Lukujen pyöristys (FUNCS? ARITACC?)
 Lukunopeuden mittaaminen (LUE?)
 Luokittelu (CLASSIFY? AGGRE? CLUSTER? CLASSI? DISCR?)
 Luokitetut jakaumat (HISTO? TAB? STAT? STATMSF?)
 Luottamusväli normaalisen otoksen keskiarvolle (STAT?)

M

 MAHAL (operaatio) laskee Mahalanobis-etäisyydet ym.
 Makrot (MACRO?) ks. myös Sukrot
 Mann-Whitneyn testi (COMPARE?)
 Markovin ketjut (MARKOV?)
 MARKOV (operaatio) Markov-ketjujen generointiin ja analysointiin
 MASK (täsmennys ja komento) muuttujien valintaan
/MASTER (sukro) työn teettämiseksi toisella Survolla (K.Vehkalahti)
 Matemaattiset funktiot (FUNCS?)
 Matemaattiset operaatiot (MATH?)
 Matomoodi -> Kosketuslaskenta
 Matriisit (MAT?)
 Matriisioperaatiot, matriisitulkki (MAT?)
 MAT (komento) matriisitulkin komentojen tunnus
 MAT SAVE DATA havaintotiedoston tallettamiseen matriisiksi (MATDATA?)
/MAT# (sukro) antaa listan matriisitulkin lisäoperaatioista
 MATRIX (määritelmä) nimeää matriisin toimituskentässä (MATSAVE?:A)
 Matriisidiagrammat (PLOTMAT?)
 Matriisiketjut (MATCHAIN?)
 Matriisioperaatiot (MAT?:B)
 Matriisitiedostot (MAT?)
 Matriisin talletus (MATSAVE?)
 Matriisin tulostus (MATLOAD?)
 Matriisiohjelmat, matriisiketjut (MATRUN?)
 Matriisit havaintoaineistoina (MATD?)
 Matriisin approksimointi -> MATRUN
 Matriisin nolla-avaruus (MAT?:BC NULLSPAC?)
 Matriisin sarakeavaruus (MAT?:BC MAXDET?)
 Matriisien siirto havaintotiedostoihin (MATFILE?)
/MATSCAL (sukro) muuntaa matriisituloksen skalaariksi
/MATSHOW (sukro) matriisien näyttöön tilapäisessä toimituskentässä
 MATRUN (komentoja) levylle talletetun matriisiketjun aloittamiseen
  MATRUN PCOMP?  Pääkomponenttianalyysi havaintomatriisista
  MATRUN PCOMPR?  Pääkomponenttianalyysi korrelaatioista
  MATRUN PFACT?  Faktorianalyysin pääakseliratkaisu
  MATRUN SUM2?   Matriisin rivien ja sarakkeiden neliösummat
  MATRUN FCOEFF  Faktoripistemäärien kertoimet
  MATRUN FTCOEFF? Faktoripistemäärien kertoimet (vinot rotaatiot)
  MATRUN SYMTRANS? Symmetrinen transformaatioanalyysi
  MATRUN CANON2?  Kanoninen analyysi
  MATRUN CANON3?  Kanoninen analyysi ja häiriömuuttujien eliminointi
  MATRUN REGR?   Regressioanalyysi singulaariarvohajotelmasta
  MATRUN APPROX?  Matriisin approksimointi alemman asteisella
  MATRUN COMPRESS? Pistejoukon optimaalinen projektio
  MATRUN DISCR?  Usean muuttujan erotteluanalyysi
  MATRUN PARTCORR? Osittaiskorrelaatiot
  MATRUN CHI2?   Khi^2-testi frekvenssimatriisista (L.Tarkkonen)
/MCORRESP (sukro) moniulotteiseen korrespondenssianalyysiin
      (K.Vehkalahti)
 MD (komento) uusien hakemistojen perustamiseen (K.Vehkalahti)
 Mediaani (STAT?)
 Medoidi-ryhmittely (DCLUSTER?)
 MERGE (näppäin F6) rivien yhdistämiseen ja erottamiseen
 MFCOPY (operaatio) havaintotiedostojen yhdistelyyn (M.Korhonen)
 MFEDIT (operaatio) havaintotiedostojen yhtaikaiseen editointiin
      (M.Korhonen)
 MINSTAT (operaatio) perustunnuslukujen laskentaan taulukkomuodossa
 MINVALUE (täsmennys) pylväiden typistämiseen pylväskuvioissa
 MISSLINE (täsmennys) puuttuvien pisteiden interpolointiin viivakuvissa
 Mitta-asteikot (SCALES? FACTIV? RELIAB?)
 Mittasuhteet (XDIV? YDIV? SIZE?)
 Mittayksiköt ja niiden muunnokset (CONV?)
 MNSIMUL (operaatio) moniulotteisen normaalijakauman simulointiin
/MNSIMUL (sukro) moniulotteisen normaalijakauman simulointiin
 MNTEST (operaatio) moniulotteisen normaalijakauman testaamiseen
 MODE (täsmennys) kuvaikkunan loogisen koon määräämiseen (GPLOT?)
 Monikulmioiden piirto (POLYGONS?)
 Monisarakkeiset tekstilohkot (TEXTCOLS?)
 Monimuuttujamenetelmät (MULTI?)
 Moniulotteinen skaalaus -> /CSCAL,LSCAL
 Moniulotteiset taulukot (TABT?)
 Moniulotteisten aineistojen piirto (PLOTM?)
 Moniulotteisten aineistojen vertailutestit (MTEST?)
 MOUSE (täsmennys) vuorovaikutteisiin graafisiin esityksiin (GPLOT?:S)
 MOVE (komento) tekstilohkojen siirtoon toimituskentässä
/MOVE (sukro) tekstilohkojen siirtoon toimituskentässä (K.Vehkalahti)
 MOVREG (operaatio) lineaariseen liukuvaan regressioanalyysiin
      (K.Vehkalahti)
/MSKEW (sukro) moniulotteisen normaalijakauman testaamiseen simuloimalla
 MSN.M (tulosmatriisi) keskiarvoille ja hajonnoille (CORR? MATRES?)
 MTAB (operaatio) moniulotteisten taulukoiden laskemiseen (M.Korhonen)
/MTEST (sukroperhe) monimuuttujatesteihin (/MTEST-README)
 Multinomijakauman todennäköisyydet (COMB?:C:8)
 Multinormaalijakauma -> MNSIMUL
 MULTVAR (operaatio) moniulotteisen aineiston vaihtelun mittaamiseen
 Muotoilu (TRIM? FORM?)
 Muunnokset (VAR? SER? CLASSIFY? TRANSFORM? AGGRE? VARSTAT?)
 Muuttujien aktivointi (FACTIV? AF6? MASK? VARS?)
 Muuttujien muuntaminen -> Muunnokset

N

 NCOPY (komento) tiedoston n ensimmäisen tavun kopioimiseen
 Neuvonta käytön aikana (HELP?)
 Neuvontajärjestelmän vaihtaminen (QPATH?)
 Nolla-avaruus (matriisin) (MAT?:BC NULLSPAC?)
 Normalisointi (VARR?)
 Normaalijakauma (FUNCSTAT?)
 Normaalisuustestit (COMPARE? MNTEST?)
 Normalisointi ja johdetut matriisit (MATNORM?)
/NSIMUL (sukro) multinormaalijakauman simulointiin aineiston perusteella
 Numeeriset muunnokset (CONV? VAR?)
 Nuolinäppäimet kohdistimen siirtoon toimituskentässä (KEYS2?)
 Näppäimistö (KEYS?)
 Näppäimistöstä puuttuvan merkin kirjoittaminen (CODE?)

O

 Odds Ratio -> Logistinen regressioanalyysi
 Odotus toimituskentässä (WAIT?)
 OFILL (täsmennys) alueen täyttöön origosta käyränpiirrossa
 Ohjauskoodien määrittely tulostuksessa (PRINTDEF?)
 Ohjaustiedostojen liittäminen tulostuksessa (PRINTINC?)
 Ohjaus toiselle kirjoittimelle tai tiedostoon (PRINTER?)
 Omien jakaumien sovittaminen (HISTO2?)
 Ominaisarvot ja -vektorit (symmetrisen matriisin) (MATDEC?:E)
 Ominaisarvot ja -vektorit (yleisen n x n -matriisin) (MAT?:X:9)
 OPEN.SYS (systeemitiedosto) linkityksiin verkkoon ja ohjelmiin (OPEN?)
 Opetusohjelmien tekeminen (SUCRO?)
/OPETUS (sukro) aloittaa suomenkielisen opetussarjan
 Optimaalinen projektio, pistejoukon -> MATRUN
 Ortogonalisointi (MATDEC?:G)
 Osajoukkojen luettelointi (COMB?)
 Osamatriisit (SUBMAT?)
 Osittaiskorrelaatiokertoimet -> MATRUN
 Otanta, umpimähkäinen (MATEXT?:3,4)
 Otosten vertailut (COMPARE? RUNTEST?)
 Otsikko kuvalle (HEADER?)
 Otsikko kuvaikkunalle (TITLE?)
 OUTFILE (täsmennys) piirroksen tallettamiseen kuvatiedostoksi (GPLOT?)
 OUTPUT (komento) tulostiedoston valintaan

P

 Paikanvaihto sanojen -> /X
 Painemitat (MEASURES?:6)
 Painomitat (MEASURES?:4)
 Paikka kuvalle (HOME?)
 Paikka kuvaikkunalle (WHOME?)
 PALETTE (täsmennys) väripaletin valintaan (GPLOT)
/PALETTE (sukro) näyttää GPLOT:in vakiovärit pylväinä
/PARAM (sukro) systeemiparametrien muuttamiseen.
 Partitiot (COMB?)
/PCOMPCOV (sukro) laskee pääkomponentit kovarianssimatriisista
/PCOMPR (sukro) laskee pääkomponentit korrelaatiomatriisista
 Pehmonapit (PEHMO?)
 PEN (täsmennys) tekstityyppien oletusasetusten määräämiseen (PEN?)
 Perusjakaumien sovittaminen (HISTO?)
 Permutaatiot (COMB? MATPERM?)
 PgDn (näppäin) kääntää toimituskentän seuraavan sivun.
 PgUp (näppäin) kääntää toimituskentän edellisen sivun.
 Pienimmän neliösumman ratkaisut (MATSOL?)
 Pienimmän neliösumman sovite (TREND?)
 PIEBORDER (täsmennys) sektoreiden reunojen piirtämiseen (PLOT?)
 Pienet kirjaimet isoiksi -> /C
 Piirtäminen todennäköisyyspaperille (PROBIT?)
 Piirakkakuviot -> Pylväskuviot
 Pinta-alamitat (MEASURES?:2)
 Pistejoukon optimaalinen projektio -> MATRUN
 Pisteiden yhdistäminen (LINE?)
 Pistetyypit (POINT?)
 Pisteiden siirto (LAG2?)
 Pitkät tiedostonimet (INDEXKV?)
 Pituusmitat (MEASURES?:1)
 PLAN (täsmennys) sektorikuvien asetteluun piirrosalueessa
 PLOT (operaatio) kuvien piirtämiseen
 PLOT /FRAME (operaatio) kehysten ja viivakuvioiden piirtoon
 POINT (täsmennys) pistetyypin ja -koon valintaan hajontakuvissa
 Poistuminen Survosta tapahtuu napilla F8 tai EXIT-kyltin kautta
 Poisson-jakauma (FUNCSTAT?)
 POL (komento) polynomioperaatioiden tunnus
 POLYGONS (täsmennys) monikulmioiden piirtoon (POLYGONS?)
 Polynomien käsittely (POL?)
 Polynomiyhtälöt, n. asteen yhtälöt (ROOTS?)
 PostScript-tulostus (PS?)
 POSDIR (komento) matriisin sarakkeiden suunnistukseen
 PREFIX (etunappi F2) vaikuttaa seuraavan napin toimintaan (PREFIX?)
 PRINT (operaatio) julkaisujen tulostukseen
 Profiilikuvat (PROFILES?)
 Prosentit pylväs- tai piirakkakuvioissa (VALUES?)
 Prosenttitaulukot (TAB?)
/PS-PDF (sukro) PS-tiedoston muuntoon PDF-muotoon ja näyttöön
       Adoben Acrobat-ohjelmalla (K.Vehkalahti)
 Puhenopeuden mittaaminen (LUE?)
 PUTEND (komento) asettaa annetun merkkijonon rivien loppuun
 Puuttuvan tiedon käsittely (CORRMV?)
 PVM (komento) kirjoittaa suomenkielisen päiväyksen (K.Vehkalahti)
/PVM (sukro) kirjoittaa suomenkielisen päiväyksen.
 Pylväskuviot (BAR?)
 Pylväiden typistäminen (MINVALUE?)
 Pylväiden välit (GAP?)
 Pystysuoran merkkijonon etsiminen (VFIND?)
 Päivämäärien käsittely (DATE?)
 Päiväys ja kellonaika (TIME1? DATE?:1 PVM?)
 Päiväys -> /PVM
 Pääakselit (CONTOUR?)
 Pääkomponenttianalyysi (MULTI?:P)

Q

 QPATH (komento) neuvontajärjestelmän vaihtoon
 QR-matriisihajotelma (MATDEC?:Q)
 Quartimax-rotaatio (ROTATE?)

R

 Raja-arvolause, keskeinen (CENTRAL?)
 Ranskalaiset viivat toimituskentässä (JUMP?)
 RD (komento) tyhjän hakemiston poistamiseen (K.Vehkalahti)
 REDIM (komento) toimituskentän mitoittamiseen sisältöä muuttamatta
 REF (näppäin F7) viitepaikan asettamiseen ja siihen paluuseen
/REF (sukroperhe) viitelistojen hallintaan (/REF-HELP)
 REGDIAG (operaatio) lineaariseen regressioanalyysiin ja diagnostiikkaan
 Regressioanalyysi (REGRES?)
 Regressiodiagnostiikka (REGDIAG?)
 Reliabiliteetti (RELIAB?)
 RELIAB (operaatio) mitta-asteikkojen reliabiliteettien laskemiseen
      (K.Vehkalahti)
 REPLACE (komento) tiedon korvaamiseen toimituskentässä (eteenpäin)
-REPLACE (komento) tiedon korvaamiseen toimituskentässä (taaksepäin)
 RESIZE (komento) Survon pääikkunan rivi- ja sarakekoon muuttamiseen
 RESULTS (täsmennys) tulostuksen laajuuden osoittamiseen
/RESTREG (sukro) lineaariseen regressioanalyysiin side-ehdoin (F.Åberg)
 Riippumattomuuden testaaminen (TABTEST? /X2?)
 Ristikkoviivat (GRID?)
 Ristiintaulukointi (TAB?)
 Ristikorrelaatiot (XCORR?)
 Rivi- ja sarakeotsikot matriiseissa (MATLABEL?)
 Rivien siirrot (CHANGE?)
 Rivisummat jne. (C+?)
 Rivijaon muuttaminen tavuttain -> /H
 Rivien kopiointi (COPY?)
 Rivin lopun siirto seuraavalle / palautus takaisin (F6?)
 Rivin kopiointi (AF3?)
 rnd (funktio) välin (0,1) tasajakauman generointiin (RAND?)
 RNDTEST (operaatio) satunnaislukujen testaamiseen
 ROBREG (operaatio) robustiin lineaariseen regressioanalyysiin (R.Siren)
 Roomalaiset numerot (CONV?:6)
 Rotaatio (ROTATE?)
 ROTATE (operaatio) faktorianalyysin rotaatioon
 RUNTEST (operaatio) 0-1-jonon satunnaisuuden testaamiseen
 Ryhmittelyanalyysi (CLUSTER?)
 Ryhmittäiset hajontakuvamatriisit (/MDRAFTS?)
 Ryhmittäiset luottamusellipsit (/DCONTOUR?)

S

 S (komento) -> SHOW
/S (näppäimistösukro) auttaa varjomerkkien kirjoittamisessa.
 Sanan jatkaminen -> PREFIX J
 Sanojen paikan vaihto -> /X
 Sarakeavaruus (matriisin) (MAT?:BC MAXDET?)
 Sarakesummat jne. (L+?)
 Sarakkeiden siirrot ja poistot (CHANGE? INSERT? DELETE? TEXTCOLS?)
 Sarkaimet (KEYS2?)
 Satunnaismuuttujien luominen (CHANCE?)
 Satunnaislukujen testaaminen (RNDTEST?)
 Satunnaisluvut (RAND?)
 Satunnaistetut testit (COMPARE? TEST?)
 SAVEP (komento) toimituskentän osan tallettamiseen tekstitiedostoon
 SAVEW (komento) kuten SAVEP, mutta koodimuunnoksin Windows-ohjelmiin
/SAVENOW (sukro) toimituskentän suoraan tallettamiseen (K.Vehkalahti)
 SAVE (komento) toimituskentän tallettamiseen
 SCRATCH (komento) toimituskentän tyhjennykseen komentorivistä alaspäin
/SCREE (sukro) piirtää kuvan korrelaatiomatriisin ominaisarvoista
      (K.Vehkalahti)
 SEARCH (komento) merkkijonojen hakemiseen tiedostoista (K.Vehkalahti)
 SEARCH (näppäin alt-F5) aloittaa tekstin haun toimituskentässä
/SEARCH (sukro) tyypillisiin hakuihin tiedostoista (K.Vehkalahti)
 Sektorikuviot -> Pylväskuviot
 Sektorikuvien asettelu (PLAN?)
 Sektoreiden reunaviivat (PIEBORDER?)
 SELECT (täsmennys) yleiseen havaintojen valintaan
 Selitykset pylväs- ja sektorikuvissa (LEGEND?)
 Semiparametrinen aineiston tasoitus (SMOOTH?)
 SER (komento) aikasarjan muunnosten tunnus
 SET (komento) annetun tekstin kopiointi useille riveille
 SETUP (komento) Survon systeemiparametrien muuttamiseen
/SFREE (sukro) ilmoittaa käytettävissä olevien varjorivien lukumäärän
 SHADOW (komento) varjomerkkien käsittelyihin
 SHADING (täsmennys) täyttövärien valintaan pylväskuvioissa
 Shapiro-Wilk-normaalisuustesti (COMPARE?)
 SHADEMAX (täsmennys) täyttövärien määrän asettamiseen pylväskuvioissa
 SHOW (komento) toimituskenttien ja tekstitiedostojen katseluun
 Sidottu regressioanalyysi (REGRES? /RESTREG) (F.Åberg)
 Siirrot (BLOCK? MOVE?)
 Siirto havaintotiedostoihin (FSAVE? MATFILE?)
 Siirtymätodennäköisyydet Markovin ketjuissa (MARKOV?)
 SIMPLEX (operaatio) lineaariseen ohjelmointiin
 Simulointi (VAR?:4 MNSIMUL? MARKOV?:1)
 Singulaariarvohajotelma (SVD?)
 Sivunvaihdot (PRINT2?:J)
 Sivuotsikot ja -numerot (PRINT2?:D)
 SIZE (täsmennys) kuvan koon määrittelyyn
 Skalaarit matriisioperaatioissa (MATCONST?)
/SLAVE (sukro) työn tekemiseen toisella Survolla (K.Vehkalahti)
 SMOOTH (operaatio) aineiston semiparametriseen tasoittamiseen
/SOFTKEYS (sukro) listaa SURVO.APU-tiedostossa määritellyt makrot.
 SORT (komento) taulukon rivien lajitteluun
-SORT (komento) taulukon rivien lajitteluun käänteiseen järjestykseen
 SOFTKEYS (komento) pehmonapiston valintaan
 Spearmanin Rho (COMPARE?)
 Spektraalihajotelma (matriisin) (MATDEC?:E)
 STAT (operaatio) perustunnuslukujen ja jakaumien laskemiseen
 STATMSF (operaatio) tunnuslukujen ja frekv.jakaumien laskemiseen
 Standardointi (VARR?)
/STEPREG (sukro) yleiseen askeltavaan regressioanalyysiin (M.Karpoja)
/SUCRO (näppäimistösukro) auttaa sukro-ohjelmien kirjoittamisessa.
/SUCROS (sukro) esittelee käyttäjän työkaluiksi tarkoitetut sukrot.
 Suhdeluvut (desimaaliluvun muunto suhdeluvuksi) (CONV?)
 Sukrot (SUCROS?)
 Summamuuttujien normalisoituminen (CENTRAL?)
 Summat (SUMS?)
 Suomenkielinen päiväys -> /PVM
 SURVO.APU systeemiparametrien tiedosto -> Systeemiparametrit (SYSTEM?)
 Suurimman uskottavuuden estimointi (ESTIMATE?)
 Suurimman uskottavuuden faktorianalyysi (FACTA?)
 Suurin yhteinen tekijä (GCD?)
 Suurten aineistojen käsittely (LARGE?)
 Symmetrinen transformaatioanalyysi (/TRAN-SYMMETR ?)
 SYSTEM (komento) systeemiparametrien asettamiseen työn aikana.
 SYSTEM SAVE (komento) pääikkunaa koskevien parametrien talletus
 SYSTEM RESTORE (komento) pääikkunaa koskevien parametrien palautus
 Systeemiparametrit (SYSTEM?) määritelty SURVO.APU-tiedostossa

T

 T (komento) -> TRIM
 T2 (komento) -> TRIM2
 T3 (komento) -> TRIM3
/T (näppäinsukro) muotoilee kappaleen sopivalla TRIM-komennolla
 t-jakauma (FUNCSTAT?)
 t-testi (COMPARE?)
/T2 (sukro) Hotellingin T^2-testi 2 otokselle
 TAB-operaatiot (TAB?)
 TAB (operaatio) ristiintaulukoiden laskemiseen (TABLE?)
 TABS (komento) taulukon riviluokittelijoiden muuntamiseen (TABT?:S)
 TABM (komento) taulukon luokittelijoiden paikan vaihtoon (TABT?:M)
 TABI (komento) taulukon luokkien paikan vaihtoon (TABT?:I)
 TABD (komento) taulukon luokittelijoiden poistamiseen (TABT?:D)
 TABJ (komento) taulukon luokkien yhdistelyyn (TABT?:J)
 TAB+, TAB-, TAB*, TAB/ (komentoja) taulukoilla laskemiseen (TABT?:A)
 TABDIM (komento) näyttää moniulotteisen taulukon rakenteen (TABT?:B)
 TABFIT (operaatio) log-lineaaristen mallien laskemiseen
 TABTEST (operaatio) riippumattomuuden testaamiseen
/TABLE (sukroperhe) frekvenssiaineistojen analyysiin (/TABLE-README)
/TABMAT (sukro) muodostaa frekvenssitaulukosta matriisin (K.Vehkalahti)
/TABULATE (sukro) aineiston ristiintaulukointiin (K.Vehkalahti)
 TAB (näppäin) kohdistimen siirto seuraavaan sarkaimeen
 TABLE (määritelmä) nimeää moniulotteisen taulukon toimituskentässä
 Taikaneliöt (MAGIC?)
 Taitto (TRIM? PSPRO?)
 Tallentaminen havaintotiedostoon (FSHOW? FIEDIT? FEDIT?)
 Tasa-arvokäyrät (PLOTCONT?)
 Taulukkojen muotoilu (TABT?)
 Taulukointi (TAB? AGGRE? MTAB? /TABULATE?)
 Taulukon transponointi (TRANSP?)
 Taulukot toimituskentässä (NUMO?)
 TCHLOAD (komento) talletetun kosketusketjun lukemiseen (TOUCH?)
 TCHSAVE (komento) kosketusketjun talletukseen (TOUCH?)
/TCHSHOW (sukro) talletetun kosketusketjun näyttämiseen (K.Vehkalahti)
/TDIFF (sukro) laskee kuluneen ajan sekunteina (TIME1?)
 Tehon mitat (MEASURES?:6)
 Tekstilohkojen siirto (BLOCK? MOVE? INSERT? CHANGE? UPDATE?)
 Tekstitiedostojen liittäminen tulostukseen (PRINT2?:B)
 Tekstitiedoston siirto (FSAVE?)
 Tekstitietojen muunnokset (VARSTR?)
 Tekstit kuvissa (TEXTS? XLABEL? YLABEL? HEADER?)
 Tekstinkäsittely (TEXT?)
 Tekstit pylväs- ja piirakkakuvioissa (LABELS?)
 Tekstin (lauseiden) siirto (WORDS?)
 Tekstin luettavuuden mittaaminen (LUE?)
 Tekstin lukunopeuden mittaaminen (LUE?)
 Tekstitiedostojen lukeminen (LOADP? SHOW?)
 Tekstin (toimituskentän) talletus (SAVE? SAVEP?)
 Tekstin tehostuksen valinta (F5?)
 Tekstitiedostot (ASCII)
 Tekstimakrot -> Systeemiparametrit (SYSTEM?)
 Testit (TEST?)
 TEXTCOLS (komento) yksittäisen (teksti)sarakkeen muuntamiseen useaksi
 TEXTS (täsmennys) lisätekstien liittämiseen kuvaan
 TICKTURN (täsmennys) asteikkoviivojen suunnan vaihtoon
 TICK (täsmennys) asteikkoviivojen piirtoon
 TICK2 (täsmennys) asteikkoviivojen piirtoon lisäakseleille
 TICKLENGTH (täsmennys) asteikkoviivojen pituuden valintaan
 Tiedostojen kopiointi (FCOPY? OS? DD? DM?)
 Tiedostojen käsittely (FILE?)
 Tiedoston lajittelu (FSORT?)
 Tiedoston perustaminen (FCOPY? FCREATE?)
 Tiedoston rakenteen listaus (FSTATUS?)
 Tiedoston rakenteen päivitys (FUPDATE?)
 Tiedoston hävittäminen (FILE?:D)
 Tiedoston lukeminen toimituskenttään (LOAD? LOADP? FLOAD? LOADM?)
 Tietojen haku (SEARCH?)
 Tietojen suojaus (FACTIV? AF6?)
 Tietojen tallennus ja korjailu (FSHOW? FIEDIT? FEDIT? MFEDIT?)
 Tiheysfunktiot (FUNCSTAT?)
 Tilastolliset menetelmät (STATIS?)
 Tilastolliset testit (TEST?)
 Tilavuusmitat (MEASURES?:3)
 TIME (komento) antaa päiväyksen ja kellonajan
 TIME COUNT START (komento) aloittaa ajan mittauksen
 TIME COUNT END (komento) lopettaa ajan mittauksen
 TITLE (täsmennys) kuvaikkunan nimeämiseen (GPLOT?:S:4)
 Todennäköisyyspaperi (PROBIT?)
 Toimituskenttä -> Tekstinkäsittely
 Toimituskenttien lukeminen tiedostoista (LOAD? SHOW?)
 Toimituskentän automaattinen talletus (AUTOSAVE?)
 Toimituskentän talletus (SAVE? SAVEP?)
 Toimituskentän tyhjennys (SCRATCH? INIT? CLEAR? DELETE? ERASE?)
 Toimituskentän koon muuttaminen (REDIM? INIT?)
 Toimituskentän siirto tekstitiedostoon (SAVEP?)
 Toimituskentässä laskeminen (ARIT? TOUCH?)
 TOUCH (näppäin F3) siirtää toimittimen kosketuslaskentatilaan
 Transformaatioanalyysi faktorianalyysien vertailuun (/TRAN-README)
/TRAN (sukroperhe) transformaatioanalyysiin (/TRAN-README)
/TRAN-LEASTSQR Y.Ahmavaaran alkuperäinen ratkaisu
/TRAN-SYMMETR S.Mustosen ortogonaalinen ratkaisu
 TRAN1 (operaatio) transformaatioanalyysiin erilaisin side-ehdoin
 TRANSFORM (operaatio) muuttujien yhdenmukaiseen muuntamiseen
 TRANSP (komento) taulukon transponointiin
 Transponointi (TRANSP? MATCALC?)
 TREE (komento) hakemistopuiden selailuun (K.Vehkalahti)
 TREND (täsmennys) lineaarisen trendin piirtoon korrelaatiodiagrammassa
 Trendi (TREND?)
 TRIM (komento) tekstin muotoiluun ja taittoon toimituskentässä
 TRIM2 (komento) tekstin muotoiluun ja tasaukseen toimituskentässä
 TRIM3 (komento) tekstin muotoiluun ja tavutukseen toimituskentässä
/TRIMP (sukro) avustaa tekstin muotoilussa ja taitossa
 Tulostuslaite/tiedosto (OUTPUT?)
 Tulostustarkkuus (ACCURACY?)
 Tulostuksen laajuus (RESULTS?)
 Tulostuksen yleinen hallinta (OUTCNTRL?)
 Tulostus (TULOSTUS? PRINT?)
 Tulostettavan kappaleen määrittely (DEF?)
 Tulostus tekstitiedostoon (ASCIITXT?)
 Tulostettavien tekstinosien määrittely (PRINT2?:A DEF?)
 Tulostus paperille tai tiedostoon -> Tulostus (PRINT?)
 Tulostiedostot (OUTPUT?)
 Tunnusluvut (STAT?)
 TUTDEL (komento) osasukron poistamiseen sukroperheestä
 TUTLOAD (komento) sukron lukemiseen toimituskenttään
 TUTSAVE (komento) sukron tallettamiseen tiedostoon
/TUTORS (sukro) esittelee vanhoja, jo SURVO 84C:stä periytyviä sukroja
/TUTSHOW (sukro) sukron näyttämiseen tilapäisessä toimituskentässä
 TUTSTACK (komento) sukromuistin sisällön näyttämiseen
/TXT (sukroperhe) tekstitiedostojen muunnoksiin ym. (/TXT-README)
 TXTCONV (komento) tekstitiedostojen muunnoksiin
 TXTCOUNT (komento) merkkien esiintymien laskemiseen tekstitiedostossa
 TXTRIM (komento) tekstitiedoston rivien pidentämiseen samanmittaisiksi
 Tyhjien havaintojen lisääminen (FINIT?)
 Typistäminen ja "winsorointi" (VARR?)
 TYPE (täsmennys) määrittelee piirrettävän kuvan tyypin.
  TYPE=HBAR   peräkkäiset pylväät vaakasuoraan
  TYPE=VBAR   peräkkäiset pylväät pystysuoraan
  TYPE=%HBAR  peräkkäiset pylväät vaakasuoraan prosentuaalisesti
  TYPE=%VBAR  peräkkäiset pylväät pystysuoraan prosentuaalisesti
  TYPE=MHBAR  rinnakkaiset pylväät vaakasuoraan
  TYPE=MVBAR  rinnakkaiset pylväät pystysuoraan
  TYPE=%MHBAR  rinnakkaiset pylväät vaakasuoraan prosentuaalisesti
  TYPE=%MVBAR  rinnakkaiset pylväät pystysuoraan prosentuaalisesti
  TYPE=%AHBAR  kuten %HBAR, mutta alat verrannollisia kokoon
  TYPE=%AVBAR  kuten %VBAR, mutta alat verrannollisia kokoon
  TYPE=NHBAR  kuten HBAR, mutta negatiiviset pylväät vasemmalle
  TYPE=NVBAR  kuten VBAR, mutta negatiiviset pylväät alas
  TYPE=PIE   sektorikuvat kokoon verrannollisin pinta-aloin
  TYPE=%PIE   sektorikuvat vakiokokoisina
  TYPE=CONTOUR kahden muuttujan funktion tasa-arvokäyrät
  TYPE=MATRIX  matriisidiagramma rasterikuvana
  TYPE=ANDREWS Andrews-käyrät
  TYPE=FACES  Chernoffin naamat
  TYPE=DRAFTS  hajontakuvamatriisi
  TYPE=PROFILES profiilikuvat
  TYPE=STARS  tähtikuvat
  -> Käyränpiirto
  -> Korrelaatiodiagrammat
  -> Histogrammat
 Työn mitat (MEASURES?:6)
 Tähtikuvat (STARS?)
 Täsmennykset (SPEC?)
 Täyttövärit (FILL? SHADING?)

U

/U (näppäinsukro) varjorivien muunteluun
 UPDATE (komento) talletetun toimituskentän rivien päivittäminen
 Uusien muuttujien (kenttien) määrittely (FUPDATE? VAR?)
 Uusien sarakkeiden laskeminen (SET? COUNT? C+? VAR?)

V

/V (sukro) työhakemistojen käyttöön ja ylläpitoon (MENUS?)
 Vaihto sanojen paikan -> /X
 Valinta, havaintojen (IND? CASES? SELECT?)
 Valinta, muuttujien (SELECTV? MASK? VARS?)
 Valuutat (CURRENCY?)
 VALUES (täsmennys) arvot tai prosentiti pylväs- ja piirakkakuvioissa
 VALUEMIN (täsmennys) pienimpien arvojen poisjättämiseen
      pylväs- ja piirakkakuvioissa
 VARS (täsmennys) muuttujien valintaan
 Varjomerkkien vaikutus tulostukseen (PRINT2?:K PRINTSHA? SHADOWS?)
 VAR (operaatio) muuttujien muunnoksiin
 VARSTAT (operaatio) muuttujien yhtaikaisiin ja erikoismuunnoksiin
 Varianssianalyysi (ANOVA?)
 Varimax-rotaatio (ROTATE?)
 Varjomerkkien kirjoittaminen -> /S
 Verkkosivujen teko (HTML?)
/VERTAA (sukro) auttaa otosten vertailussa ja "tulkitsee" tulokset.
 VFIND (komento) pystysuoraan ilmenevän merkkijonon etsimiseen
 Viitelistat (/REF-HELP)
 Viivanpiirto (LINE? LINES?)
 Viiveet (LAG?)
 Viivojen (laatikkokuvioiden) kirjoittaminen -> /BOX
 Vinous (STAT?)
 Voimamitat (MEASURES?:6)
 Välitulokset matriisitiedostoissa (MATRES? MATEXP?)
 Värit (COLOR?)
 Värien vaihtelu käyräparvissa (COLORCH?)
 Väripaletti näyttögrafiikassa (PALETTE?)
 Värit ja sävyt (SHADING?)

W

/W (näppäinsukro) vuorotteluun eri toimituskenttien välillä
 WAIT (komento) taukojen asettamiseen
/WAITREC (sukro) kytkee päälle/pois opetusmoodin odotusten talletuksen
/WAITSET (sukro) säätää sukrojen oletusnopeutta
 Wald-Wolfowitz-testi otosten vertailuun (RUNTEST?)
 Weibull-jakauma (FUNCSTAT?)
 WHERE (komento) tiedostojen etsimiseen hakemistoista (K.Vehkalahti)
 WHOME (täsmennys) kuvaikkunan paikan osoittamiseen (GPLOT)
/WHICH (sukro) kertoo mistä annettu sukro löytyy (K.Vehkalahti)
 WIN (komentoja) Survon pääikkunan säätelyyn
/WINMAX (sukro) maksimoi Survo-ikkunan koon (K.Vehkalahti)
 Wilcoxonin testi (COMPARE?)
 WORDS (näppäin alt-F2) lauseiden ja tekstin osien siirtoon
 WSIZE (täsmennys) kuvaikkunan koon osoittamiseen (GPLOT)
 WSTYLE (täsmennys) kuvaikkunan tyypin osoittamiseen (GPLOT?:S)
 WWW-julkaiseminen (HTML?) (K.Vehkalahti)

X

 X-funktio taulukkolaskentaan toimituskentässä (XFUNC?)
/X (näppäinsukro) vaihtaa kahden vierekkäisen sanan paikat.
/X2 (sukro) Khi^2-testiin 2-ulotteisesta taulukosta
      (L.Tarkkonen, K.Vehkalahti)
 XCORR (operaatio) auto- ja ristikorrelaatiokertoimien laskemiseen
 XDIV (täsmennys) kuva-alan jakosuhteisiin x-akselilla
 XLABEL (täsmennys) x-akselin nimeämiseen kuvissa
 XSCALE (täsmennys) x-akselin asteikon valintaan
 XSCALE2 (täsmennys) toisen x-akselin asteikon valintaan
/XYSCALE (sukro) sopivan asteikon valintaan kuvanpiirtosukroissa

Y

 YDIV (täsmennys) kuva-alan jakosuhteisiin y-akselilla (PLOT)
 YFILL (täsmennys) alueen täyttöön y-akselista käyränpiirrossa (PLOT)
 Yhdistelmäkuvat (PLOTSUC?)
 Yhtälöiden ratkaiseminen (MATSOL? ARIT?:R POL?)
 YLABEL (täsmennys) y-akselin nimeämiseen kuvissa
 Yleinen potenssikeskiarvo (STAT?)
 Yleinen parametrien estimointi (ESTIMATE?)
 Yleistetyt lineaariset mallit (GENREG? TABFIT?)
 YSCALE (täsmennys) y-akselin asteikon valintaan
 YSCALE2 (täsmennys) toisen y-akselin asteikon valintaan
 YSCALEPOS (täsmennys) y-akselin tekstien siirtoon

Z


 

Å


 

Ä

 Äänen käyttö aineistojen selauksessa (PLAY?)
 Äänitiedostot (PLAY?)

Ö
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.